Bijzondere reisvoorwaarden

Onze bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en vullen de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen aan, alsook de bepalingen van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (de 'Wet'), en desgevallend de contractuele voorwaarden van de leveranciers van reisdiensten.

Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing wanneer wij pakketreizen te koop aanbieden of verkopen als organisator.

Artikel 1: Offertes

Al onze brochures, promoties, webpagina’s of offertes worden te goeder trouw opgesteld in functie van de op dat moment beschikbare informatie. Kaarten, foto’s of illustraties zijn louter informatief en niet contractueel.

De reiziger aanvaardt uitdrukkelijk dat de precontractuele informatie die hem wordt overgemaakt ten alle tijde kan gewijzigd worden voor de afsluiting van de pakketreisovereenkomst en dat onze offertes, tenzij anders overeengekomen, steeds 'in aanvraag' of 'onder voorbehoud van bevestiging' zijn.

Kennelijke materiële fouten in de precontractuele informatie binden ons niet en mogen we rechtzetten.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, komt de pakketreisovereenkomst tot stand wanneer wij onze offerte aan de reiziger bevestigen en, indien er een voorschot wordt gevraagd, na betaling van het voorschot.

Artikel 3: Prijs en betalingsmodaliteiten

Paragraaf 3.1
De prijs omvat alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgesomd en inbegrepen, alsook alle belastingen en, indien van toepassing, alle bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten. De reiziger zal desgevallend vergoedingen, toeslagen en andere kosten moeten betalen die wij redelijkerwijs niet konden berekenen of kennen op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst, zoals toeristentaksen, toegangstaksen, …

Kennelijke materiële fouten in de prijs binden ons niet en mogen we rechtzetten.

Paragraaf 3.2
Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdiensten worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.

Paragraaf 3.3
We behouden ons het recht voor om prijzen te verhogen in geval van veranderingen in:

  1. de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
  2. de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
  3. de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn

In geval van verlaging van voormelde kosten na het afsluiten van de overeenkomst en voor het begin van de reis heeft de reiziger recht op een proportionele prijsvermindering. In dit geval zullen we het recht hebben om administratieve kosten aan te rekenen. We zullen deze kosten verantwoorden alleen op uitdrukkelijk verzoek van de reiziger.

Elke prijsverhoging zal aan de reiziger worden meegedeeld uiterlijk twintig dagen vóór het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

Paragraaf 3.4
Tenzij anders overeengekomen, wordt er bij het afsluiten van de overeenkomst een voorschot aangerekend van 30% van de totaalprijs en is het saldo verschuldigd uiterlijk 30 dagen voor vertrek. Aan dossiers in aanvraag, behalve indien ze in een vaste boeking resulteren, zijn altijd € 25 dossierkosten verbonden. Voor dossiers die afwijken van het standaardprogramma wordt een toeslag gerekend van € 25 per dossier.

Paragraaf 3.5
Cash betalingen worden slechts aanvaard tot maximaal € 3.000. Indien de totaalprijs € 3.000 of meer bedraagt, wordt een betaling in cash aanvaard ter hoogte van 10% van de totaalprijs met een maximum van € 3.000.

Paragraaf 3.6
Elke niet-betaalde factuur op vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot het betalen van een intrest aan 10% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 50.

Als alternatief behouden we ons het recht voor om in geval van niet-betaling van facturen binnen de vervaldatum de overeenkomst te beëindigen mits ingebrekestelling met onmiddellijke uitwerking, en vergoeding te vorderen van onze schade met als minimum de opzeggingsvergoeding van art. 4. Door de reiziger betaalde voorschotten zullen met de schadevergoeding worden verrekend.

Wij behouden ons het recht voor om reisdocumenen niet vrij te geven zolang onze facturen niet volledig zijn betaald.

Artikel 4: Opzegging door de reiziger

Paragraaf 4.1
Elke opzegging door de reiziger moet ons toekomen per mail op het adres opgegeven in art. 17. Opzeggingen die ons toekomen buiten onze openingsuren worden geacht ontvangen te zijn op de volgende werkdag.

Paragraaf 4.2
In geval van opzegging, zullen wij de volgende opzegvergoedingen aanrekenen:

  • tot 6 maanden voor de afreis: 30% van de reissom
  • van 6 maanden t.e.m. 3 maanden voor de afreis: 75% van de reissom
  • van minder dan 3 maanden voor de afreis: 100% van de reissom

Vluchten zijn niet annuleerbaar en geven altijd aanleiding tot een 100% opzegvergoeding.

Artikel 5: Wijzigingen door de reiziger

Elke wijziging van de overeenkomst door de reiziger zal aanleiding geven tot het betalen van forfaitaire administratieve kosten van € 50 per persoon, vermeerderd met de eventuele kosten van onze leveranciers van reisdiensten.

De reiziger aanvaardt dat een wijziging afhangt van de beschikbaarheid en een eventuele prijsaanpassing. Indien de wijziging niet beschikbaar is of het prijsverschil te groot, kan de reiziger afzien van de overeenkomst, waarbij in dit geval de opzeggingsvergoedingen van art. 4 van toepassing zullen zijn. De kosten van de wijziging zijn in elk geval ten laste van de reiziger.

Artikel 6: Wijzigingen door de organisator

Paragraaf 6.1
Wij behouden ons het recht voor om voor het vertrek kleine wijzigingen aan te brengen aan de overeenkomst. In dit geval wordt de reiziger verwittigd via een duurzame gegevensdrager.

Paragraaf 6.2
Wij behouden ons ook het recht voor om kennelijke materiële fouten in de overeenkomst recht te zetten.

Paragraaf 6.3
Wanneer er ingrijpende wijzigingen aan de overeenkomst moeten worden gebracht of wanneer de prijs dient verhoogd te worden met meer dan 8 %, conform art. 20 van de wet, is de reiziger verplicht ons binnen de 7 dagen na de aankondiging van de wijziging te verwittigen van zijn beslissing om de wijziging al dan niet te aanvaarden. Zo niet, wordt de overeenkomst automatisch beëindigd.

Artikel 7: Overdracht van de overeenkomst

In geval van overdracht van de overeenkomst, en voor zover wij hebben kunnen vaststellen dat de overnemer aan alle voorwaarden van de overeenkomst voldoet, zijn de overdrager en overnemer solidair gehouden tot betaling van de kosten die voortvloeien uit de overdracht. De reiziger begrijpt dat in sommige gevallen de kost van de overdracht kan gelijk zijn met de prijs van de aankoop van een nieuwe reisdienst (zoals bijvoorbeeld in het geval van niet wijzigbare of terugbetaalbare vliegticketten).

Artikel 8: Non-conformiteit en bijstand

Paragraaf 8.1
De reiziger is verplicht om ons onverwijld op de hoogte te brengen van elke non-conformiteit die hij ter plaatse vaststelt. Elke klacht in dit kader zal beoordeeld worden door de organisator in functie van de concrete omstandigheid en de aard van het geboekte pakket.

De reiziger moet zijn klachten op de volgende wijze kenbaar maken:

  • tijdens de kantooruren van 9u30 tot 18u Belgische tijd
  • via info@rvr.be

Paragraaf 8.2
De reiziger heeft het recht om zijn klachten te richten tot de doorverkoper bij wie hij het pakket heeft gekocht. In dit geval zal hij steeds eveneens ons als organisator van zijn klacht op de hoogte stellen.

Paragraaf 8.3
De reiziger begrijpt dat indien hij ons niet correct en onverwijld op de hoogte brengt, hij ons verhindert om het gebeurde probleem efficiënt op te lossen. De financiële gevolgen daarvan zullen ten laste van de reiziger worden gelegd.